• 18.12.2015

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу.
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест», код за ЄДРПОУ 33547481 (надалі — Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233320 (надалі — Фонд), «18» грудня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 23.02.2026 р. та про пов’язаний з цим викуп Фондом інвестиційних сертифікатів в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду.
Вищевказане рішення оформлене протоколом № 99 від 18 грудня 2015 р. Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест».
2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду. 
2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі — Заявка): Україна, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.
2.2. Перелік документів, які необхідно подати
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; копію паспорта громадянина України; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;  довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
б) юридичним особам: заявку на викуп цінних паперів, за формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного державного реєстру; засвідчену у встановленому порядку копію документу, на підставі якого діє юридична особа (статут, установчий договір тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи; довідку з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів. 
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками становить 55 317,94 грн. 
2.4. Дату початку та дата закінчення приймання заявок від учасників:
Дата початку приймання заявок – 18 грудня 2015 року; дата закінчення приймання заявок — 18 березня 2016 року.
2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки. 
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду
2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі, якщо учасник подав Заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки, протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків Товариство депонує належні йому кошти у Акціонерному банку «Південний» р/р 26501010041272, МФО 328209 .
За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ «КУА «Євроінвест» за електронною поштою kua-evroinvest@ukr.net або телефоном 044 451-71-51/(044) 235-90-37